Widok na biuro z komputerami

Prowadzenie KPiR

Pod skrótem KPiR kryje się Księga Przychodów i Rozchodów, czyli narzędzie służące do bieżącej ewidencji księgowej. To uproszczona forma rejestrowania operacji gospodarczych, dzięki której podatnik może określić wartość swoich zobowiązań podatkowych oraz podsumować swoją działalność pod kątem poniesionych strat oraz uzyskanych dochodów.

Nawet najprostsza forma rozliczania się podmiotów gospodarczych z urzędem skarbowym podlega konkretnym regulacjom i wytycznym. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że w Księdze Przychodów i Rozchodów muszą zostać uwzględnione tylko te pozycje, które faktycznie powinny się tam znaleźć, tzn.:

 • wszelkiego rodzaju przychody
 • zakupy towarów handlowych i podstawowych materiałów
 • wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością (np. wynagrodzenia dla pracowników)
 • koszty prac badawczo-naukowych

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne, które nie są opodatkowane ryczałtem i osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem prowadzenia KPiR jest obrót z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nieprzekraczający równowartości 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego pierwszego roboczego dnia października w roku poprzedzającym dany rok podatkowy). Jeśli podmiot przekroczył ten próg, wówczas jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych.

W ramach prowadzenia KPiR pełen zakres usług świadczonych przez KFK- services obejmuje min:

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, zgodnie z wymogami ustawowymi
 • sporządzanie rocznych oraz wymaganych ewidencji, zestawień oraz deklaracji,
 • przygotowywanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie rocznych deklaracji: PIT-28, PIT-36, PIT-36L,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT oraz składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS,
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat,
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających
 • doradztwo księgowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowany / na?

skontaktujemy się z Tobą.

Uzupełnij formularz i wyślij.